проф. Иван Щерев

медицински онколог

Проф. Иван Щерев се дипломира в Медицински университет – Варна през 2000 г. От 2002 г. до 2007 г. специализира „Вътрешни болести“. През 2008 г. заминава за Япония като редовен докторант на японското правителство. През 2011 г. се дипломира в Япония като Доктор по Медицинска онкология след успешно защитена дисертация на тема „Влияние на PI3K-инхибицията върху HGF-свързаната резистентност на белодробен аденокарцином към EGFR-тирозин-киназни инхибитори.”

След завръщането си в България през периода 2012-2015 г. специализира “Медицинска онкология”. През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент“ по Медицинска онкология. От 2005 г. до 2018 г. е преподавател в катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински Университет – Варна. В периода 2016 – 2018 г. ръководи клиниката по Медицинска онкология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. През 2018 г. придобива академична длъжност „професор“ по Медицинска онкология. През същата година се присъединява към екипа на клиниката по Медицинска онкология на болница „Надежда“.

Основните области, в които проф. Щерев има подчертани научни интереси и неоспорим принос, са лечението на белодробния карцином – таргетна и системна терапия, адювантното лечение на колоректалния карцином, клиничните проучвания в онкологията, имунологията, некроптоза, автофагия, резистентност към таргетна терапия, предиктивни биомаркери за чувствителност към химио – и таргетна терапия в онкологията.

В своя професионален път проф. Щерев има редица публикации:
– Монографии: 2 бр.
– Международни учебници(глави): 2 бр.
– Статии: над 70. бр.
– Доклади: над 30 бр.

Взима участие в различни значими научни форуми с авторски разработки:
– Tumor biology symposium, Kanazawa Japan 2010,
– 69th Annual Meeting of Japaneese Cancer Association. 2010 September, Osaka, Japan
– American Association for Cancer Research Special Conference. 2011 February USA,
– ESMO 2016, 2018-2021
– ASCO 2018-2023
– European Respiratory Society-2020

Следните международни научни списания поверяват част от своите материали за мнение и рецензии на проф. Щерев преди публикация:

 1. Cellular Physiology and Biochemistry- Karger Impact Factor 5.5
 2. Clinical and Translational Oncology-Springer-Nature,Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), Spain Impact Factor-2.7
 3. Molecular and Cellular Biochemistry-Springer-Nature Impact Factor -2.8
 4. Current Psychology-Springer-Nature Impact Factor – 2
 5. Forum of Clinical Oncology (FCO),the official scientific journal of theHellenic Society of Medical Oncology.
 6. Exploration of Targeted Anti-tumor Therapy
 7. Aging Impact Factor-5.4, USA
 8. International Journal of General Medicine IF-1.3
 9. Diagnostics IF-3.9   https://www.mdpi.com/journal/diagnostics
 10. Current Oncology IF-3.1  https://www.mdpi.com/journal/curroncol
 11. Cancers IF-6.6  https://www.mdpi.com/journal/cancers
 12. Nutrition and Cancer IF-2.3 https://www.tandfonline.com/journals/hnuc20
 13. European Journal of Inflammation IF-0.5  https://journals.sagepub.com/home/eji
 14. Scientific Reports-IF-4.9 https://www.nature.com/srep/
 15. International Journal of Immunopathology and Pharmacology IF-3.2  https://journals.sagepub.com/home/iji
 16. International Journal of Molecular Sciences-IF-6.2  https://www.mdpi.com/journal/ijms
 17. Journal of Personalized Medicine-IF-3.5   https://www.mdpi.com/journal/jpm
 18. Cancer Investigation-IF-2.5
 19. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology-SpringerNature IF-3.4
circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow