проф. Иван Щерев

медицински онколог

Проф. Иван Щерев се дипломира се дипломира в Медицински университет – Варна през 2000 г. От 2002 г. до 2007 г. специализира „Вътрешни Болести“. През 2008 г. заминава за Япония като редовен докторант на японското правителство. През 2011 г. се дипломира в Япония като Доктор по Медицинска онкология след успешно защитена дисертация на тема „Влияние на PI3K-инхибицията върху HGF-свързаната резистентност на белодробен аденокарцином към EGFR-тирозин-киназни инхибитори.”
След завръщането си в България през периода 2012-2015 г. специализира “Медицинска онкология”. През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент“ по Медицинска онкология. От 2005 г. до 2018 г. е преподавател в катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински Университет, Варна. В периода 2016 – 2018 г. ръководи клиниката по Медицинска онкология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. През 2018 г. придобива академична длъжност „професор“ по Медицинска онкология. През същата година се присъединява към екипа на клиниката по Медицинска онкология на „Надежда“.
Основните области, в които проф. Щерев има подчертани научни интереси и неоспорим принос, са лечението на белодробния карцином – таргетна и системна терапия, адювантното лечение на колоректалния карцином, клиничните проучвания в онкологията, имунологията, некроптоза, автофагия, резистентност към таргетна терапия, предиктивни биомаркери за чувствителност към химио – и таргетна терапия в онкологията.
В своя професионален път проф. Щерев има редица публикации:
– Монографии: 2 бр.
– Международни учебници(глави): 2 бр.
– Статии: над 70. бр.
– Доклади: над 30 бр.
Взима участие в различни значими научни фо¬ру¬ми с авторски разработки:
– Tumor biology symposium, Kanazawa Japan 2010,
– 69th Annual Meeting of Japaneese Cancer Association. 2010 September, Osaka, Japan
– American Association for Cancer Research Special Conference. 2011 February USA,
– ESMO 2016, 2018-2021
– ASCO 2018-2021
– European Respiratory Society-2020
Следните международни научни списания доверяват част от своите материали за мнение и рецензии на проф. Щерев преди публикация:
1.Cellular Physiology and Biochemistry- Karger
Impact Factor 5.5
2.Clinical and Translational Oncology-Springer-Nature,Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), Spain
Impact Factor-2.7
3.Molecular and Cellular Biochemistry-Springer-Nature
Impact Factor -2.8
4.Current Psychology-Springer-Nature
Impact Factor – 2
5. Forum of Clinical Oncology (FCO),the official scientific journal of theHellenic Society of Medical Oncology.
6. Exploration of Targeted Anti-tumor Therapy
7. Aging
Impact Factor-5.4, USA
8. International Journal of General Medicine IF-1.3

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow