специализирани процедури при ембриона в болница "Надежда"

Лаборатории

Специализирани процедури – ембрион

Специализираните процедури при ембрионите включват култивиране, оценка на развитието, Time-lapse-култивиране в ембриоскоп, биопсия на бластоцисти с цел прилагане на PGT, асистиран хетчинг, селекция и подготовка за ембриотрансфер или криосъхранение.

badge

Ембрионите се култивират в петри с капки хранителна среда, покрити с течен парафин, който ги предпазва от изпарение. Петритата се поставят в инкубатор при температура 370 С, въглероден диоксид 6% и кислород 5%.

 

Култивирането продължава от 2 до 5 дни до завършване на процедурата се eмбриотрансфер или криоконсервиране на получените ембриони.

Стандартният начин за мониторинг и оценка на развитието е като съдът с ембрионите на пациентката се изважда от инкубатора един път дневно сутринта и се поставя на микроскоп. Извършва се наблюдение на всеки ембрион последователно, като се регистрират различни показатели в зависимост от етапа на развитие, брой клетки, равномерност, фрагментация, компактизация, големина на бластоцистите и др.

 

  • На ден 1 след оплождането нормално оплодените яйцеклетки показват 2 пронуклеуса.
  • На ден 2 ембрионът трябва да е достигнал до стадий 2-4 клетки.
  • На ден 3 клетките са достигнали до 6-8 клетки;
  • На ден 4 деленето продължава, клетките са 12-16 на брой и започват да се компактизират;
  • На ден 5 се образуват бластоцисти.

Данните се нанасят в електронния файл и се запазват в протокол за извършената процедура. Проследяваме индивидуално развитието на всеки ембрион и така оценяваме неговото качество.

Ембриоскопът комбинира в себе си последно поколение инкубатор с вграден микроскоп, камера и специализиран софтуер за мониторинг и анализ на развитието на ембрионите. Той представлява цялостна система, в която ембрионите се развиват и наблюдават без необходимост да се изваждат от инкубатора. Това намалява стреса за ембрионите и е предпоставка за по-доброто им развитие. Условията на култивиране са много добри и се поддържат стабилни през цялото време. Ембриоскопът следи парамери като температура и газове 24 часа, като данните се запазват за всяка пациентка.

 

Камерата заснема развитието на ембриона на всеки 10 минути в седем различни равнини. За разлика от конвенционалното наблюдение с микроскоп, ембриоскопът позволява да се наблюдава развитието на ембрионите в динамика – как се променя морфологията им във времето с възможност да се анализира развитието, да се проследи деленето и промените детайлно във всеки един момент.

 

Данните от анализа се запазват и могат да бъдат използвани за изграждане на математически модел, който да улесни селекцията на ембрионите с най-висок потенциал за имплантация. Възможността да се подбере подходящият ембрион повишава шансовете за успех.

Някои ембриони притежават по-дебела обвивка. С цел да се подпомогне „излюпването“ и имплантирането им преди ембриотрансфер с помощта на лазер се извършва изтъняване или отваряне на обвивката на яйцеклетката наречена „зона пелуцида“. Смята се, че при криоконсервация тази зона се втвърдява и затова  прилагаме  асистиран хетчинг и улесняваме имплантацията.

PGT (предимплантационни генетични тестове) представлява група от генетични методи, които ни дават възможност да анализираме генетичния материал на ембриона още преди имплантирането му, като по този начин се намаляват спонтанните аборти и се избягва прилагането на медицински аборт, ако ембрионът е засегнат. Изследването са прави на стадий бластоциста, като се осъществява биопсия на трофектодермални клетки от нея.

 

Възможностите на PGT включват търсене на определен ген, проверка на броя на една или няколко хромозоми, както и анализ на всички хромозоми. Биопсията се извършва посредством микролазер, монтиран на микроскопите, с който се отрязва малка част от клетките. С помощта на микропипети се отделя материала за генетичния анализ, след което ембрионът  се замразява, до изчакване на резултата.

Процедурата по връщане на ембрионите в матката се случва от 2 до 5 ден от опложането. Лекуващият лекар взима решение на кой ден ще се извърши трансферът с оглед на конкретния случай и неговите специфики. Преди процедурата се селектират най-добрите ембриони, като се обръща внимание на това как протекло деленето им и се сравняват другите морфологични показатели. Избраните ембриони се поставят в петри с хранителна среда. Приготвя се индивидуален стерилен катетър със спринцовка.

 

Когато лекарят е готов за извършване на манипулацията, ембрионите се изтеглят на върха на катетъра в малка капка. Лекарят въвежда катетъра през шийката на матката и под ултразвуков контрол поставя ембрионите в матката на подходящо за имплантиране място.

Използва се за запазване на жизнеспособността на клетките за дълъг период от време. Постига се чрез замразяване и съхранение в течен азот при температура – 196°C. В „Надежда“ използваме най-новия и надежден метод за замразяване –  витрификация. Тя представлява свръхбързо замразяване, при което в контакт с течния азот водата в клетките преминава в стъкловидно състояние, без формиране на ледени кристали. Образуването на кристали е основната причина за загуба на жизненост при замразяване без специални средства и методи.

 

При витрификацията се използват готови разработени среди, заместващи част от водата в клетките с криопротектори, които допълнително предпазват клетките от увреждания.

 

След инкубиране в концентриран разтвор на криопротектор ембрионите/яйцеклетките се поставят в специални сламки и директно се потапят в течен азот. Методът е надежден и дава много високи резултати – около 95% за преживяемост и развитие след размразяване както при ембрионите, така и при яйцеклетките.


Болница „Надежда“ е ангажирана със съхраняването на репродуктивните възможности при пациенти с онкологични, ревматоидни и авотимунни заболявания в рамките на проект „Запази надежда“.

Вижте още

Асистирани репродуктивни техники –оплождане​
Специализирани процедури – яйцеклетки
Специализирани процедури - сперматозоиди
Съхранение на репродуктивните възможности
scroll-top-custom-arrow