img

Covid-19

Д-р Анелия Рачева пред Forbes

Новатори сме в областта на въ­треутробната хирургия, прилагането на диодния лазер в хирургията, който осигурява щадяща оперативна наме­са с изключително бързо възстановя­ване и при минимална кръвозагуба.

17.03.2021 | 00:00

animated-circle
VIP обслужване и гарантирана конфиденциалност за публичните личности

BRANDVOICE | Партньорска програма

Д-р Анелия Рачева, административен директор на болница „Надежда“

1. Мина една година, откакто COVID-19 навлезе в живота ни. Как световната пандемия се отрази на болница „Надежда“?

Най-голямото предизвикателство за нас в тази обстановка беше да запа­зим здравето на пациентите си и на медицинския екип. В болница „Надеж­да“ се създава и ражда живот, грижим се за пациенти и с онкологични заболя­вания, така че наш приоритет бе да не допуснем да се превърнем в огнище на зараза.

Още в началото се наложи бързо да реорганизираме дейността си, което изиска допълнителни разходи и голе­ми инвестиции от наша страна. Про­менихме изцяло „пътя“ на пациента в болничното заведение, въведохме стриктен контрол на достъп и до­пълнителни мерки за дезинфекция, за да могат хората, които ни посеща­ват, да се чувстват спокойни и си­гурни.

Създадохме приемна и изолационен сектор, както и отделение за лечение и реанимация за пациенти с COVID-19. С гордост мога да споделя, че наши­ят протокол за работа и организация на дейността, който предоставихме на Националния оперативен щаб още през март 2020 г., беше даден за при­мер и се въведе в много болници.

2. Какви иновации въведохте, за да отговорите на новата реалност?

Иновациите са в основата на ди­намичното развитие за всеки един бизнес и ние не правим изключение. В самото начало на пандемията стар­тирахме онлайн консултации за бре­менните ни пациентки. По този начин, независимо от въведените ограниче­ния и спрените женски консултации, те не прекъснаха връзка с лекаря си. Резултатът бе отличен и идеята се разрасна.

По инициатива на фондация „Майки за донорство“ стартирахме онлайн кабинет и по репродуктивно здраве, където днес нашите специа­листи консултират успешно пациен­ти от цялата страна.
Бяхме една от първите болници, която създаде кабинет за ваксинира­не за COVID-19 и от началото на януари досега сме провели над 1000 вакси­нации.

3. Кои са тайните оръжия на болница „Надежда“?

Най-мощното ни оръжие са хората, целият ни екип, ние сме отбор. Семейството на „Надежда“ нарасна три­кратно от създаването си. За нас е важно не само да подбираме добри специалисти с опит и душа, но и да им дадем възможност да продължат да се развиват с нови знания и уме­ния. Финансираме участието им в международни форуми и обучителни курсове – някои от тях ние органи­зираме сами и провеждаме на място в „Надежда“. Даваме им възможност да въведат иновативни методи на лечение, като обезпечаваме нужната апаратура.

Новатори сме в областта на въ­треутробната хирургия, прилагането на диодния лазер в хирургията, който осигурява щадяща оперативна наме­са с изключително бързо възстановя­ване и при минимална кръвозагуба. А наскоро открихме и първия кабинет за модерно неоперативно лечение в об­ластта на естетичната гинекология за нуждите на дамите с различни ин­тимни оплаквания, като инкотинен­ция или влагалищна сухота например.

4. Какво представляват VIP услугите, които болницата предлага, и какво ви мотивира да развиете тази кон­цепция?

Отношението към пациента и него­вото доверие са почти като наша ре­лигия. Затова за нас всеки пациент е VIP. Създадохме „Надежда“ като едно по-различно място, където най-ва­жното е пациентът да се чувства добре, да му е уютно, спокойно, да по­лучи необходимите здравни грижи, съ­образени с личните му нужди. Затова в МБАЛ „Надежда“ се стремим да под­ходим към пациента индивидуално.

Един точен пример за това как но­ваторски персонализираме своите услуги спрямо потребностите на па­циента е Послеродовият патронаж. Екип от опитни акушерки посещават родилките в техния дом, за да помог­нат в първите грижи за бебето и да отговорят на въпросите, които ги вълнуват. Вместо майката и бебе­то да идват в болницата за рутинни процедури, нашите специалисти оти­ват при тях – в уюта на техния дом, снабдени с предпазни средства и с мо­билна станция за обгрижване на дете­то. Тези акушерки бяха сред първите, които имунизирахме срещу COVID-19, за да могат да работят спокойно. Към нас се обръщат и работодатели, за чиито екипи създаваме ин­дивидуализирани профилактични па­кети и провеждаме необходимите прегледи и изследвания.

Вече редица публични личности избраха да поверят грижата за своето здраве и това на техните семейства в ръцете на екипа на „Надежда“. Съз­дадохме организация за запазване на дискретност и гъвкавост във вре­мето, съобразена с техните публични задължения. Направихме възможно постъпването и изписването от болни­цата да бъде дискретно. Осигурихме им уединение – хоспитализация във VIP болничен апартамент, за да може престоят им в болницата да не става достояние на останалите пациенти и широката публика. Същото се от­нася и за амбулаторните услуги – пре­гледи, вземане на кръв за изследвания и други, които се осъществяват в уединението на VIP кабинет. За тези, които родиха своите рожби в МБАЛ „Надежда“ и пожелаха конфиденци­алност, организирахме изписването също при специален режим.

5. Какво Ви предстои през 2021 г.?

Независимо от предизвикателствата на COVID-кризата, успяхме да ре­ализираме проекта „Надежда в мола“. В Paradise Center отворихме филиал на болницата – медицински център „На­дежда“. Така, образно казано, ние оти­дохме при пациентите си, които са работещи и заети хора и често не ус­пяват да стигнат до болницата. Да­дохме им възможност да се консул­тират на достъпно и удобно място, като го съчетаят с пазаруване, по­сещение в банка, среща с приятели за кафе или вечеря.


Центърът се намира на последния етаж, където няма търговски обекти. До него може да се стигне директно с асансьор от под­земните нива на паркинга без необ­ходимост да се преминава през търговския център. Наличната на място лаборатория позволява бърза и точна диагностика. Тази година медицински център „Надежда“ ще разгърне пълния си капацитет и освен над 30 вида диагностично-консултативни прегледи ще предлага услугите на „Тийн каби­нет“, йога за бременни, училище за бъ­дещи родители, а нека другото бъде изненада!

За заетите майки и татковци цен­търът предоставя различни пакети за детска грижа – както за новородени, така и за подготовка на децата за детска градина и училище. В центъра малките ни пациентите ще попаднат в модерна и уютна обстановка, отде­лени от възрастните посетители в специална пъстра и весела детска ча­калня.
Продължаваме нататък с още повече сила и енергия. Независимо от пандемията. Независимо от ограниче­нията. Със сърце и душа. За да пребо­рим страха и да се върнем при хората.

Текст и снимки: Forbes

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow